Vyhledávání a filtrování

Program Casid dovoluje ve všech zobrazeních (objednávky, zboží, ...) vyhledávat záznamy a to buď fulltextově zadáním hledaného slova nebo na základě zadaného logického výrazu. Tento návod popisuje vyhledávání pomocí logických výrazů.

Logický výraz se skládá porovnávacích výrazů ve tvaru (Operand1 Operátor Operand2). Tedy například pokud hledáme objednávky s cenou větší než 1000 Kč, potřebujeme porovnat sloupec Cena s číslem 1000. Operand1 tedy bude Price, operátor > a Operand2 hodnota 1000. Výsledný porovnávací výraz je tedy Price > 1000. Z uvedeného vyplývá, že názvy sloupců jsou uvedeny anglicky. Přesné názvy sloupců, které je možné použít ve výrazech, jsou uvedeny v tabulkcách níže.

Porovnávací výrazy můžeme zřetězit pomocí logických operátorů a vytvořit tak složitější výrazy.

Porovnávací operátory

OperátorPopis
=Rovná se, lze použít pro všechny typy operandů.
!=Nerovná se, lze použít pro všechny typy operandů.
>Větší než, lze použít pouze pro číselné operandy a sloupce typu datum.
>=Větší nebo rovno, lze použít pouze pro číselné operandy a sloupce typu datum.
<Menší než, lze použít pouze pro číselné operandy a sloupce typu datum.
<=Menší nebo rovno, lze použít pouze pro číselné operandy a sloupce typu datum.
~Je podobno, lze použít pouze pro textové sloupce.
Příklady použití:
  • Objednávky s cenou větší než 1000 Kč: Price > 1000
  • Zboží obsahující v názvu slovo "stůl": Title ~ stůl
  • Zákazníci s příjmením "Novák": InvSurname = Novák
  • Všechny platby vyjma nepárovaných: Status != Nepárována (také IdStatus != 3)

Logické operátory

OperátorPopis
ANDA zároveň, obě podmínky musí být splněny.
ORNebo, jedna nebo druhá podmínka musí být splněna.
Příklady použití:
  • Objednávky s cenou menší než 1000 Kč a bez poštovného: Price < 1000 AND Postage = 0
  • Zboží vystavené na Aukro.cz nebo na internetovém obchodě OpenCart: ShopAukroCount > 0 OR ShopOpenCartCount > 0

Sloupce v zobrazení

V níže uvedených tabulkách jsou vypsány všechny sloupce použitelné v logických výrazech. Každá tabulka reprezentuje jedno zobrazení.

Výrobky

SloupecPopis
AssemblyProduct Součásti
Id ID
Title Název

Nákupy

SloupecPopis
City Město
Company Firma
Country Stát
DateCreated Datum vytvoření
DateOrdered Datum objednání
DateReceived Datum dodání
Dic DIČ
Email Email
Ico IČO
Id ID
Identifier Identifikace
IdStatus ID stavu
Name Jméno
Note Poznámka
Phone Telefon
Price Cena
Product Položka
Quantity KS
Status Stav
Street Ulice
Surname Příjmení
Zip PSČ

Adresář

SloupecPopis
Dic DIČ
Email Email
Ico IČO
Id ID
InvCity Město fakt.
InvCompany Firma fakt.
InvCountry Stát fakt.
InvFullName Fakturační jméno
InvName Jméno fakt.
InvStreet Ulice fakt.
InvSurname Příjmení fakt.
InvZip PSČ fakt.
Phone1 Telefon 1
Phone2 Telefon 2
PostCity Město dor.
PostCompany Firma dor.
PostCountry Stát dor.
PostName Jméno dor.
PostStreet Ulice dor.
PostSurname Příjmení dor.
PostZip PSČ dor.
Score Hodnocení
SellCount Objednávky

Zásilky

SloupecPopis
Account Bankovní účet
Bank Banka
Cash Dobírka
City Město
Code Kód
Company Firma
Delivery Doprava
Email Email
Id ID
IdOrder ID objednávky
IdOrderStatus ID stavu objednávky
IdParcelCarrier ID přepravce
IdParcelType ID typu zásilky
IdStatus ID stavu
IntegrationCzechPostTransactionId ID transakce Podání Online
Name Jméno
ParcelCarrier Přepravce
ParcelType Typ zásilky
Phone Telefon
Postage Poštovné
Price Cena
Quantity KS
SellInvoiceNumber Číslo faktury
Status Stav
Street Ulice
Surname Příjmení
Variab Variabilní symbol
Weight Hmotnost
WeightGram Hmotnost [g]
WeightKilogram Hmotnost [kg]
Zip PSČ

Platby

SloupecPopis
AccountName Název účtu příjemce
Amount Částka
BankAccountAccount Číslo účtu příjemce (banka)
BankAccountBank Kód banky příjemce (banka)
BankAccountName Název účtu příjemce (banka)
BankFromAccount Číslo účtu odesílatele (banka)
BankFromBank Kód banky odesílatele (banka)
BankFromName Jméno odesílatele (banka)
BankMessage Zpráva pro příjemce (banka)
BankVariab Variabilní symbol (banka)
Date Datum
Id ID
IdBankAccount ID účtu (banka)
IdOrder ID objednávky
IdShopAukroAccount ID účtu (Aukro.cz)
IdShopAukroCustomer ID uživatele (Aukro.cz)
IdStatus ID stavu
InvoiceNumber Číslo faktury
Remuneration Úhrada
Sender Odesílatel
ShopAukroAccountLogin Login příjemce (Aukro.cz)
ShopAukroCustomerUsername Login odesílatele (Aukro.cz)
Source Zdroj
Status Stav
TaxInvoiceNumber Daňový doklad

Zboží

SloupecPopis
ActionCount Akce
Archived Archiv
City Město dodavatele
Company Firma dodavatele
Country Stát dodavatele
Date Datum vytvoření
EAN EAN
Id ID
IdSeller ID Dodavatele
ImageCount Obrázky
IntegrationShopProductIdCollection ID v internetovém obchodě
LastBuyDateCreated Datum nákupu - poslední
LastBuyDateOrdered Datum objednání - poslední
LastBuyDateReceived Datum dodání - poslední
LastBuyPrice Nákupní cena - poslední
LastSellDate Datum prodeje - poslední
LastSellPrice Prodejní cena - poslední
Model Model
Name Jméno dodavatele
Note Poznámka
Place Umístění
Price Cena
PricePLN Cena (PLN)
QuantityAvailable Volné [ks]
QuantityBuyOngoing Objednáno [ks]
QuantityError Chybné množství
QuantityOnStock Skladem [ks]
QuantityOptimal Optimálně skladem [ks]
QuantitySellOngoing Rezervováno [ks]
QuantityToOrder Objednat [ks]
Seller Dodavatel
ShopAukro Vystaveno na Aukro.cz
ShopAukroCount Počet nabídek na Aukro.cz
ShopAukroOverview Aukro.cz
ShopAukroQuantity KS na Aukro.cz
SKU SKU
Street Ulice dodavatele
Surname Příjmení dodavatele
Title Název
TitlePL Název (PL)
Vat DPH
Zip PSČ dodavatele

Reklamace zákazníků

SloupecPopis
Email Email
Id ID
IdBulk ID hromadné reklamace
IdCustomer ID zákazníka
Identifier Identifikátor
IdProductIn ID přijatého zboží
IdProductOut ID vydaného zboží
IdStatus ID stavu
InvCity Město fakt.
InvCompany Firma fakt.
InvCountry Stát fakt.
InvName Jméno fakt.
InvStreet Ulice fakt.
InvSurname Příjmení fakt.
InvZip PSČ fakt.
Note Poznámka
Phone Telefon
PostCity Město dor.
PostCompany Firma dor.
PostCountry Stát dor.
PostName Jméno dor.
PostStreet Ulice dor.
PostSurname Příjmení dor.
PostZip PSČ dor.
ProductInDate Datum přijmu
ProductInDateBuy Datum nákupu
ProductInDefect Závada
ProductInPrice Cena/KS příjmu
ProductInPriceTotal Cena příjmu
ProductInQuantity KS příjmu bez SN
ProductInQuantitySerial KS příjmu se SN
ProductInQuantityTotal KS příjmu
ProductInRequest Požadavek zákazníka
ProductInTitle Název příjmu
ProductOutDate Datum výdeje
ProductOutPrice Cena/KS výdeje
ProductOutPriceTotal Cena výdeje
ProductOutQuantity KS výdeje bez SN
ProductOutQuantitySerial KS výdeje se SN
ProductOutQuantityTotal KS výdeje
ProductOutTitle Název výdeje
Solution Řešení
Status Stav
StatusFinal Konečný stav

Hromadné reklamace zákazníků

SloupecPopis
Date Datum vytvoření
Email Email
Final Stav
Id ID
IdCustomer ID zákazníka
Identifier Identifikátor
IdFinal ID stavu
InvCity Město fakt.
InvCompany Firma fakt.
InvCountry Stát fakt.
InvName Jméno fakt.
InvStreet Ulice fakt.
InvSurname Příjmení fakt.
InvZip PSČ fakt.
Note Poznámka
Phone Telefon
PostCity Město dor.
PostCompany Firma dor.
PostCountry Stát dor.
PostName Jméno dor.
PostStreet Ulice dor.
PostSurname Příjmení dor.
PostZip PSČ dor.
Price Cena
Quantity Počet reklamací
QuantityFinal Vyřízené reklamace
QuantityNotFinal Nevyřízené reklamace

Reklamace dodavatelů

SloupecPopis
Email Email
Id ID
IdBulk ID hromadné reklamace
IdCustomer ID dodavatele
Identifier Identifikátor
IdProductIn ID přijatého zboží
IdProductOut ID vydaného zboží
IdStatus ID stavu
InvCity Město fakt.
InvCompany Firma fakt.
InvCountry Stát fakt.
InvName Jméno fakt.
InvStreet Ulice fakt.
InvSurname Příjmení fakt.
InvZip PSČ fakt.
Note Poznámka
Phone Telefon
PostCity Město dor.
PostCompany Firma dor.
PostCountry Stát dor.
PostName Jméno dor.
PostStreet Ulice dor.
PostSurname Příjmení dor.
PostZip PSČ dor.
ProductInPrice Cena/KS příjmu
ProductInPriceTotal Cena příjmu
ProductInQuantity KS příjmu bez SN
ProductInQuantitySerial KS příjmu se SN
ProductInQuantityTotal KS příjmu
ProductInTitle Název příjmu
ProductOutDefect Závada
ProductOutPrice Cena/KS výdeje
ProductOutPriceTotal Cena výdeje
ProductOutQuantity KS výdeje bez SN
ProductOutQuantitySerial KS výdeje se SN
ProductOutQuantityTotal KS výdeje
ProductOutRequest Požadavek
ProductOutTitle Název výdeje
Solution Řešení
Status Stav
StatusFinal Konečný stav

Hromadné reklamace u dodavatelů

SloupecPopis
Date Datum vytvoření
Email Email
Final Stav
Id ID
IdCustomer ID dodavatele
Identifier Identifikátor
IdFinal ID stavu
InvCity Město fakt.
InvCompany Firma fakt.
InvCountry Stát fakt.
InvName Jméno fakt.
InvStreet Ulice fakt.
InvSurname Příjmení fakt.
InvZip PSČ fakt.
Note Poznámka
Phone Telefon
PostCity Město dor.
PostCompany Firma dor.
PostCountry Stát dor.
PostName Jméno dor.
PostStreet Ulice dor.
PostSurname Příjmení dor.
PostZip PSČ dor.
Price Cena
Quantity Počet reklamací
QuantityFinal Vyřízené reklamace
QuantityNotFinal Nevyřízené reklamace

Prodeje přes Aukro.cz

SloupecPopis
CustomerUsername Kupující
Date Datum
FeedbackAdded Komentář udělen
Id ID
IdAukroCustomer ID kupujícího
IdAukroItem ID nabídky
IdProductOrder ID položky objednávky
ItemPrice Cena
ItemTitle Název
OrderDelivery Doprava (objednávka)
OrderDic DIČ (objednávka)
OrderEmail Email (objednávka)
OrderIco IČO (objednávka)
OrderId ID objednávky
OrderInvCity Město fakt. (objednávka)
OrderInvCompany Firma fakt. (objednávka)
OrderInvCountry Stát fakt. (objednávka)
OrderInvName Jméno fakt. (objednávka)
OrderInvStreet Ulice fakt. (objednávka)
OrderInvSurname Příjmení fakt. (objednávka)
OrderInvZip PSČ fakt. (objednávka)
OrderPayment Platba (objednávka)
OrderPhone Telefon (objednávka)
OrderPostCity Město dor. (objednávka)
OrderPostCompany Firma dor. (objednávka)
OrderPostCountry Stát dor. (objednávka)
OrderPostName Jméno dor. (objednávka)
OrderPostStreet Ulice dor. (objednávka)
OrderPostSurname Příjmení dor. (objednávka)
OrderPostZip PSČ dor. (objednávka)
OrderStatus Stav (objednávka)
Quantity KS

Nabídky na Aukro.cz

SloupecPopis
Account Účet
DateEnd Konec
DateStart Začátek
Id ID
IdAccount ID účtu
IdOffer ID nabídky
IdProduct ID zboží
IdStatus ID stavu
Price Cena
ProductTitle Název (zboží)
Quantity KS
RemainingTime Zbývající čas
Status Stav
Title Název
TOPlist